Poniedziałek 18.11.2019

Cele

Od dnia 15.02 2018r w naszej szkole działa Stowarzyszenie Na Piątkę 
KRS 0000719010 NIP 8222366958, REGON 369499189
Nr konta bankowego: 68124027021111001078532543
email: rrsp5mm@gmail.com

 

Celem Stowarzyszenia jest:

a) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: edukacyjnego, kulturalnego i społecznego społeczności szkolnej,

b) promowanie idei uczenia się przez całe życie, wspieranie ustaleń Komisji Europejskiej określającej cele i kierunki rozwoju edukacji w Europie,

c) podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie edukacji, kultury, sztuki, turystyki

i sportu mających na celu pełny rozwój intelektualny i fizyczny dziecka w warunkach poznawania jego godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,

d) wspomaganie Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu oraz pomocy dydaktycznych,

e) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

f) organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, festynów, pokazów, wystaw,

g) organizowanie aukcji, giełd, przeglądów, konkursów, kiermasze,

h) organizowanie imprez sportowych i rodzinnych,

i) wydawanie książek, czasopism, broszur i prowadzenie kolportażu,

j) podnoszenie kwalifikacji językowych, inicjowanie i wspieranie wszelkich form doskonalenia metod nauczania i uczenia się języków obcych,

k) szkolenia przedmiotowe, informatyczne i inne,

l) organizowanie czasu wolnego dzieci,

m) zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i światowej oraz twórcze zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego,

n) utrzymywanie kontaktów i współpraca z instytucjami edukacyjnymi w kraju i na świecie,

o) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy społeczności szkolnej ze społecznościami szkolnymi innych państw Unii Europejskiej,

p) wspieranie udziału uczniów w życiu publicznym,

q) promocja i organizacja wolontariatu,

r) promocja edukacji zdrowotnej i ekologicznej,

s) dbanie o rozwój fizyczny społeczności szkolnej,

t) prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej,

u) organizowanie i wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym także krajoznawstwo,

v) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

w) propagowanie wiedzy historycznej, w tym ochrona miejsc pamięci i kultury,

x) fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych,

y) pozyskiwanie darów rzeczowych i ich dystrybucja,

z) organizowanie zbiórek publicznych,

aa) działalność charytatywna, 
 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 
 

a) współpracę z władzami samorządu miejskiego, gminnego, powiatowego oraz innymi podmiotami życia publicznego,

b) opracowywanie i realizowanie projektów edukacyjnych,

c) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci i młodzieży, kursów, szkoleń, warsztatów, konkursów i innych działań mających na celu podniesienie poziomu wykształcenia, wyrównania szans edukacyjnych, rozwijania zainteresowań oraz różnorodnych kompetencji,

d) organizowanie pomocy w nauce, korepetycji, kółek zainteresowań,

e) tworzenie i realizowanie autorskich programów przybliżających młodzieży problematykę władzy samorządowej,

f) szeroko rozumiana działalność kulturalna, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,

g) działalność terapeutyczna poprzez sztukę,

h) promocja produktów lokalnych,

i) wspieranie aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu kulturalnym

j) organizowanie imprez kulturalnych, wspieranie zespołów i grup artystycznych,

k) prowadzenie działań mających na celu promocję czystego środowiska i edukację ekologiczną, organizowanie imprez angażujących dzieci w działania proekologiczne,

l) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,

m) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

n) organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych szkoleń, prelekcji, odczytów, sympozjów, klubów dyskusyjnych mających na celu podnoszenie kultury życia społecznego oraz realizację zadań statutowych,

o) prowadzenie działalności charytatywnej, a w szczególności zbiórek publicznych, usług opiekuńczych, dożywiania,

p) organizowanie form zbiorowego wypoczynku, takich jak: wycieczki, imprezy integracyjne, kolonie, zimowiska, półkolonie, biwaki, zielone i białe szkoły,

q) organizowanie wycieczek i wypoczynku,

r) fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych,

s) współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami, trenerami, specjalistami w danej dziedzinie,

w) szkolenie członków stowarzyszenia,

t) integrowanie członków stowarzyszenia poprzez aktywną działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

u) zdobywanie środków finansowych (w tym funduszy europejskich) i rzeczowych, wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami stowarzyszenia,

v) poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia,

w) gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych wpłat,

x) udzielanie różnorodnej pomocy głównie rzeczowej, finansowej w miarę posiadanych środków,

y) ścisłe współdziałanie z organami Szkoły,

z) współpraca z lokalnymi mediami: prasa, radio, telewizja,

aa) prowadzenie działalności wydawniczej,

bb) zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach związanych z zakresem działania Stowarzyszenia,

cc) prowadzenie portalu internetowego Stowarzyszenia.

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
    ul. Małopolska 11, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki
  • 25 758 29 57

Galeria zdjęć

Mapa