• Program POWER - „CLIL- bo język obcy to komunikacja i kultura!”

   • 07.11.2019 20:04
   •  „CLIL- bo język obcy to komunikacja i kultura!” w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Projekt będzie realizowany od 2.09.2019 do 1.09.2020 roku, a  partnerem edukacyjnym będzie szkoła Agrupamento de Escolas Sa de Miranda w Bradze, Portugalia.

    Całkowity koszt projektu  to 197 668,00 PLN.

    Co to jest CLIL (Content and Language Integrated Learning)?

    CLIL to zintegrowana nauka języka i przedmiotu (w tym projekcie przedmiotów przyrodniczo-matematycznych i języka angielskiego).

   • Dynamiczne przemiany zachodzące w społeczeństwie, związane ze zmianami warunków społecznych, ekonomicznych, naukowo-technicznych spowodowały, że zaistniała potrzeba posiadania przez młodego człowieka nowego zasobu kompetencji. Niestety niektórzy nasi uczniowie ze względu na przeszkody społeczno - ekonomicznie mają utrudniony dostęp do poszerzania swoich kompetencji. Chcemy w ramach tego projektu wyrównać szanse.

    Cel główny projektu to ułatwienie uczestnikom odniesienia sukcesu po zakończeniu nauki szkolnej. Kolejnym celem projektu jest doskonalenie porozumiewania się uczniów w językach obcych przy wykorzystaniu metody CLIL do zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Poszukując partnerów do tego projektu kontaktowaliśmy się bezpośrednio z Narodową Agencją Erasmus+ i z partnerami przez nią polecanymi. Najważniejsze przy wyborze partnera było doświadczenie, fachowość i solidność w realizacji projektów organizowanych dla szkół. Tą szkołą jest Agrupamento de Escolas Sa de Miranda w Bradze.

    ETAPY PROJEKTU:
    1. Powołanie Zespołu ds. Projektu.
    2. Powołanie Komisji Rekrutacyjnych.
    3. Napisanie Regulaminu Rekrutacji.
    4. Zapoznanie rodziców/opiekunów przyszłych uczestników Projektu z ideą Projektu i Regulaminem uczestnictwa.
    5. Wyjazd przygotowawczy. Podpisanie kontraktu pomiędzy szkołami. Dopracowanie programu zajęć i harmonogramu pobytu i wszelkich szczegółów dotyczących pobytu dwóch grup naszych uczniów w Portugalii. (18-20.11).
    6. Informacje o projekcie na stronie internetowej szkoły, w mediach społecznościowych  i na tablicy informacyjnej w szkole. Przygotowanie ankiet ewaluacyjnych i przeprowadzenie ewaluacji przed mobilnością (listopad).
    7. Rekrutacja uczestników klas  VII – komisja rekrutacyjna spośród zgłoszonych kandydatów wybierze 17+ kilku na listę rezerwową (12-22 listopada).
    8. Zajęcia językowe, kulturowe i pedagogiczne prowadzone poza godzinami lekcyjnymi w szkole. Przeprowadzenie spotkań organizacyjnych z uczniami i ich rodzicami na których zostaną omówione wszystkie kwestie związane z wyjazdem do Portugalii (styczeń).
    9. Wyjazd. Udział uczniów i nauczycieli w lekcjach przyrodniczo – matematycznych prowadzonych metodą CLIL. Uczniowie naszej szkoły w Portugalii zaprezentują referaty w j. angielskim na dowolny temat z nauk przyrodniczo - matematycznych.
    10. Zadania dla II tury j.w. (od marca do czerwca).
    11. Ankiety ewaluacyjne, wywiady przed i po mobilności.
    12. Prezentacje uczniów streszczające najważniejsze działania projektowe, pokazujące rezultaty projektu, wystawa zdjęć, publikacje artykułów do prasy lokalnej, organizacja konferencji podsumowującej, prezentacja filmu i blogu na stronie szkoły.
    13. Zespół projektowy podsumuje działania ewaluacyjne, przygotuje sprawozdania i raport końcowy.

    Opis projektu od strony praktycznej i logistycznej:
    1. Uczestnicy wezmą udział we wszechstronnych zajęciach przygotowujących do odbycia mobilności (opisanych jak wyżej), przygotują referaty i przewodnik;
    2. Zaopatrzeni też zostaną w materiały promocyjne programu POWER i naszej szkoły oraz miasta – do wykorzystania podczas pobytu za granicą;
    3. Uczestnicy otrzymają też elementy ubioru (prawdopodobnie koszulki lub bluzy) lub inne wyposażenie (np. torby)  z logo programu i szkoły. Zapewni to im atrakcyjny wygląd w czasie podróży i podczas wycieczek przewidzianych w czasie pobytu za granicą; będą oni dzięki temu widocznymi ambasadorami naszego projektu i programu POWER.
    4. Podróż w dwie strony zostanie zorganizowana zbiorowo dla każdej grupy: autobus do portu lotniczego w Warszawie, samolot do Porto, a potem bus do Bragi – i analogicznie w drodze powrotnej. Możliwe są zmiany w organizacji podróży wynikające ze zmieniających się cen i terminów połączeń, a zwłaszcza dostępności tzw. tanich linii lotniczych –dlatego mogą zmienić się lotniska, z których grupy uczniów będą wyruszać, jak i lotniska docelowe.
    5. Szkoła pomoże uczestnikom przy załatwianiu formalności związanych z wyjazdem – chodzi tu głównie o dopilnowanie, żeby każdy uczestnik dysponował aktualnym i nie uszkodzonym dokumentem tożsamości.
    6. Wszyscy uczestnicy mobilności i opiekunowie zostaną objęci polisami z ubezpieczeniem OC, KL i NNW (będą to polisy grupowe, jedna wspólna dla każdej grupy obejmująca wszystkich uczestników i ich opiekunów);
    7. Szkoła dopilnuje, aby każdy uczestnik zaopatrzył się w kartę poświadczającą obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne –Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego;
    8. Zapewnimy uczestnikom i opiekunom zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie u naszych partnerów w trakcie pobytu za granicą;
    9. Podczas odbywania mobilności nad uczestnikami będą czuwać opiekunowie szkolni, którzy razem z nimi wyjadą z Polski i wrócą do szkoły;
    10. U partnerów zagranicznych uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę ze strony przedstawiciela danej szkoły i – w miarę możliwości będą to opiekunowie znający język polski.

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
   • sp5@post.pl
   • 25 758 29 57
   • ul. Małopolska 11, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki
   • 25 759 65 34
   • 822-10-46-051
   • 000584449
   • 20 Pedagog 22 Sekretariat szkoły 24 Księgowość 26 Intendent 27 Fax 29 Logopeda 30 Biblioteka 31 Oddziały przedszkolne 33 Świetlica 35 Pokój nauczycielski
   • sp5@post.pl
 • Galeria zdjęć

  • Robotyka w 7b
  • Wycieczka do parku zerówkowiczów
  • Sesja Miasta Mińsk Mazowiecki
  • Kreatywne zajęcia projektowe
  • Projektowe kreatywne zajęcia
  • Konferencja w Piątce
  • Akcja Sprzątanie Świata w Zerówce!
  • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
  • Egzamin ósmoklasistów
  • Kanapki klas I-III
  • Zawody pływackie 2020
  • 3 dzień kwarantanny....